Проект  № BG16RFOP002-2.002-0147-C01 „Високите технологии за управление на фирмата - предпоставка за успех“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Прочети подробно

Проект № BG16RFOP002-3.001-0524-C01 „Енергийна ефективност в „МПЛАСТ“ ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ERP система
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ERP система - 03.07.2017
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ДМА - 16.08.2017
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ДМА - 23.02.2018