Издължаване и огъване

Следните неща трябва да бъдат взети в предвид когато се изчисляват модификации в дължината:

 • Околната температура и температурата на материалите при инсталацията
 • Температурната разлика между най-ниската и най-високата температура на тръбните стени
 • Коефициент на разширение
 • По-долу е дадена формулата за изчисление на промените в дължината: ΔL = α . L . ΔT

Обяснение

 • ΔL = промянана дължината в mm
 • α = Коефицент на разширение в К-1 полипропиленови тръби
 • α = 0.15, а за prostab AL/PPR композитни тръби α = 0.05
 • L = дължина на тръбите в метри (m)
 • ΔT = различия в температурата в К

Пример

 

ΔL2 = 0.15 х 4 х 45 = 27.00 mm

Промяната в дължината може да бъде компенсирана чрез различни удължаващи кръгове, огъване в колянна форма, удължаващи арки, или подходящи адаптори.

 

 • Extension bow = Удължаваща арка
 • FP = точка на закрепване
 • LS = дължина на огъващото коляно
 • L = дължина на тръбата
 • LP = Стенна тръбна скоба
 • ΔL = ΔL1 + ΔL2

Минималната дължина на огъващото коляно е резултат от

 

 • Ls = K . √d. ΔL

Обяснение

 

 • Ls = дължина на огъващото коляно в mm
 • К = константа зависеща от материала
 • (стойност на К за PP = 15)
 • d = тръбен диаметър в mm
 • Δ = удължение в mm, изчислено чрез уравнението
 • ΔL = α . L . ΔT
   

Качеството и животът на коя да е система зависи правопропорционално от геометричността и спойките. За съединяването на тръби с помощта на разтапяне са необходими няколко секунди. Отрязвате тръбата, нагрявате фитинга с помощта на апарата, след което съединявате двете части. И това е всичко... Бързо, без особени усилия и прекрасен резултат. Всички връзки, получени в резултат на спояването са напълно безопасни, тъй като при отгряването на полипропилена се образуват правилни съединения на материала.